repliki zegarkówrepliki zegarków

WACMAC. Bakalie. Orzechy w�oskie. Orzechy laskowe. Pra�enie orzechów. Susz owocowy. Konfekcjonowanie bakalii. Mak, migda�y, �liwki, fasole. Dostawca bakalii, orzechów w�oskich i laskowych.

WACMAC

WACMAC - bakalie

Firma WACMAC funkcjonuje na rynku od 2000 roku. Dynamiczny rozwój przedsi�biorstwa jest wynikiem, dobrej organizacji pracy, solidno�ci, a tak�e wspieranie firmy funduszami Unii Europejskiej. Du�ym znaczeniem w rozwoju firmy s� tak�e kontakty z partnerami zagranicznymi, wspólnie realizowane przedsi�wzi�cia rokuj� d�ugoterminowy sukces handlowy.

Nasza oferta skierowana jest do hurtowni, sieci handlowych i sklepów. Oferujemy bakalie, orzechy, ziarna nasion zbó�, a tak�e inne wyroby luzem przeznaczone dla piekarni i cukierni. Zapewniamy czasowe dostarczanie towaru, posiadamy do�wiadczenie w kontaktach z klientami biznesowymi i wiemy, �e bezpiecze�stwo przesy�ek jest najwa�niejsze. Dzi�ki naszemu do�wiadczeniu jeste�my w stanie w bardzo precyzyjny sposób okre�li� czas dostawy uwzgl�dniaj�c sytuacje na drogach krajowych. Wspó�pracujemy z firmami na terenie ca�ego kraju i za granic�.

Wac�aw Bar

HOME FIRMA PRODUKTY US�UGI PRA�ENIE KONFEKCJONOWANIE WSPÓ�PRACA KONTAKT
webmaster